Regulamin zajęć

Regulamin uczestnictwa w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez ArteCarpediem Karolina Krawczyk

ZAPISY NA ZAJĘCIA

Terminy i godziny zajęć są ustalane indywidualnie lub podawane w mediach społecznościowych (Facebook, www) na stronie „ArteCarpediem Karolina Krawczyk”. Aby wziąć udział w zajęciach, konieczne jest zapisanie się na określony termin i godzinę oraz dokonanie wcześniejszej opłaty za karnet lub opłaty jednorazowej. Jeśli na koncie Prowadzącej nie ma wystarczających środków co najmniej 24 godziny przed spotkaniem, rezerwacja miejsca zostaje anulowana.

Opłatę za każdą godzinę lekcji należy uiścić na poniższe dane firmy:

ArteCarpediem Karolina Krawczyk

Numer konta: 36 1140 2004 0000 3602 8279 7683

Tytuł płatności: Nazwa zajęć, miejsce, imię i nazwisko dziecka

Jeśli chcesz otrzymać fakturę za dany miesiąc, poinformuj o tym wykonawcę przed dokonaniem płatności, podając wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury na adres: contact@artecarpediem.com, jednak nie później niż ostatni dzień danego miesiąca.

Zakup karnetu lub biletu na jednorazowe zajęcia jest możliwy poprzez wysłanie prośby na adres contact@artecarpediem.com.

Karnet jest imienny i nie wolno go pożyczać ani używać na zajęciach przez inne osoby, nawet z najbliższej rodziny.

Bezpłatna rezygnacja z udziału w zajęciach jest możliwa, jeśli poinformujesz nas o tym drogą mailową na adres contact@artecarpediem.com co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. W takim przypadku możesz odrobić opłacone lekcje w innym terminie. W przeciwnym razie opłata za zajęcia nie jest zwracana, a w przypadku karnetu zostanie oznaczone jako odbyte jedno zajęcie. Samo nieobecne dziecko na zajęciach nie zmniejsza opłaty za zajęcia.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

Podczas zajęć dzieci są pod opieką prowadzącej. Opiekunowie są odpowiedzialni za odbiór dziecka po zakończeniu zajęć.

Dbamy o komfort wszystkich uczestników, dlatego na zajęciach panuje spokój i dobra atmosfera.

Zajęcia stanowią integralną całość, dlatego bardzo ważne jest, aby być na czas. Prosimy przybyć odpowiednio wcześnie, aby przygotować się i zająć miejsce do ćwiczeń.

Obowiązuje wygodny strój, który nie ogranicza ruchów.

W zależności od rodzaju zajęć, można korzystać z dostępnych materiałów lub przynieść swoje, na przykład maty.

Telefony komórkowe powinny być wyłączone podczas zajęć.

Opiekun zapisując dziecko na zajęcia potwierdza, że stan zdrowia dziecka/podopiecznego pozwala mu na uczestnictwo w zajęciach sportowych organizowanych przez ArteCarpediem Karolinę Krawczyk i nie ma przeciwwskazań do udziału.

Uczestnik jest odpowiedzialny za opiekę nad sprzętem należącym do ArteCarpediem Karoliny Krawczyk oraz za stan miejsca, w którym odbywają się zajęcia. Sprzęt do ćwiczeń powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Organizatora.

Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własne ryzyko, a rodzice ponoszą odpowiedzialność za dzieci i wyrządzone przez nie szkody.

Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku i prac jego dziecka w celach promujących rozwój oraz akceptuje grafik zajęć oraz cennik, zobowiązując się do regularnego uczestnictwa.

W przypadku częstego odwoływania zajęć lub innych niedogodności ze strony opiekuna, Organizator nie jest zobowiązany do rezerwacji kolejnego terminu. W każdej chwili Organizator może zrezygnować, jeśli miejsce jest niewykorzystane, a mogłoby być zajęte przez inną osobę.

Zapisy na zajęcia pozalekcyjne są możliwe przez cały rok, w zależności od dostępnych miejsc.

Uczestnik zajęć zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa.

W przypadku infekcji wirusowej lub bakteryjnej, objawiającej się katarem, kaszlem lub dolegliwościami żołądkowymi, nie należy uczestniczyć w zajęciach. Udział w zajęciach w takim stanie jest nieodpowiedni zarówno dla chorego, jak i dla innych uczestników zajęć.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorem zajęć jest Karolina Krawczyk prowadząca działalność pod firmą ArteCarpediem Karolina Krawczyk.

Organizator ma prawo odwołać zajęcia w przypadku niewystarczającej liczby uczestników. W takiej sytuacji opłata za karnet nie będzie pobierana, a opłata jednorazowa zostanie zwrócona. Jeśli zajęcia nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zobowiązuje się on do przeprowadzenia ich w innym terminie lub do zapewnienia zastępstwa w przypadku losowych sytuacji. Uczniowie nie są zobowiązani uczestniczyć w odwołanych zajęciach.

W przypadku narzucenia ograniczeń dotyczących ilości dzieci w grupach, obiektu lub innych ograniczeń przez władze zewnętrzne, cena zajęć może ulec zmianie, a grafik zostanie dostosowany do tych ograniczeń. W przypadku rezygnacji z zajęć, należy złożyć pisemne wypowiedzenie umowy z 14-dniowym okresem wypowiedzenia na adres e-mail: contact@artecarpediem.com.

Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu.